Rada Rodziców informuję,

że wszelkie wpłaty i darowizny na rzecz wsparcia działalności Rady Rodziców

oraz zadań statutowych szkoły można dokonywać na rachunek bankowy

Rady Rodziców: 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuszymie 

BS Przecław: 09 9184 0004 2001 0004 5896 0001 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

25 zł - 1 dziecko

30 zł - 2 dzieci i więcej 

 


W dniu 30 września 2017 r. na spotkaniu przedstawicieli Rad Oddziałowych naszej szkoły dokonano wyboru Zarządu RR naszej szkoły.

W wyniku głosowania ustalono składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Tuszymie

Przewodnicząca RR - Pani Anna Szlachetka

z-ca przewodniczącej RR - Katarzyna Bezara

skarbnik RR - Pani Anna Pezda

sekretarz RR - Pan Anna Słąba

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Przewodnicząca Komisji Pani Anna Lachowicz

Członek Komisji Pani Sylwia Wolak - Matera

Członek Komisji Pani Edyta Schwanitz

Członkowie Rady Rodziców

Pani  Marta Rzeszutek

Pani Urszula Pipała

Pani Ewelina Jung

Pani Katarzyna Sobuś - Łabuz

Pani Marcelina Kozioł

Pani Paulina Cieśla