Programy i projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Program edukacji filmowej - "Kino z klasą" - nauczyciele wychowawcy 

Projekt rozwijający kompetencje matematyczne - "Lepsza szkoła" - koordynatorzy: Halina Surman i Marian Sajdak

Program Agencji Rynku Rolnego - "Mleko w szkole i owoce w szkole"

Program edukacyjny przy współpracy z WOŚP - "Ratujemy i uczymy ratować" - koordynatorzy: Agata Borkowska - Gazda i Anna Basara

Program edukacyjny - "Programista z klasą" - nauczyciele prowadzący program: Barbara Muniak, Jolanta Borys, Justyna Cyran i Ewa Pastuszak

Program profilaktyczny - "Trzymaj Formę" - koordynator Anna Basara, nauczyciele wspomagający Magdalena Wieczerzak, Jolanta Borys i Zofia Rysiewicz

Program profilaktyki, edukacji i terapii problemów alkoholowych "TRZECI ELEMENTARZ czyli program siedem kroków" - koordynatorzy: Anna Basara, Magdalena Wieczerzak i Halina Surman

 

Programy edukacyjne realizowane w szkole w latach poprzednich

Program "Opowiem Ci o wolnej Polsce" - koordynator Lucyna Szczutko

Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni 50 lat kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ważnym elementem pracy nad projektem są spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Młodzież ma szansę dotrzeć do historii znanych, ale i tych mniej znanych – poznać losy ludzi biorących aktywny udział w wydarzeniach z przeszłości, odkryć dzieje miejscowości i regionu, poczuć klimat i atmosferę z tamtych lat.

Program "EtnoLog-zaloguj się na ludowo! - koordynatorzy: Jadwiga Brożyna, Agata Borkowska - Gazda, Maria Sajdak. Lucyna Szczutko

Program "EtnoLog-zaloguj się na ludowo!" to program edukacyjny łączący w sobie zainteresowanie kulturą ludową oraz rozwijanie umiejętności związanych z nowymi mediami.

Program „Etnolog – zaloguj się na ludowo” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach programu uczniowie pracując metodą projektu odkrywają swoją lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje, a następnie starają się je udokumentować przy zastosowaniu nowych mediów. Efekty swojej pracy pokazują społeczności szkolnej i lokalnej w formie występów, wystaw, prezentacji multimedialnych, publikacji, słuchowisk, artykułów i projekcji filmów.

Chcemy, żeby uczniowie z niewielkich miasteczek i wsi przekonali się w jak bogatym kulturowo środowisku mieszkają i uczą się. Zależy nam, żeby swoimi odkryciami podzielili się z rówieśnikami z innych regionów Polski poprzez wirtualną, etnograficzną mapę Polski dostępną na serwisie EduTuba.

Program "Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki" - koordynator Lucyna Szczutko

 

W programie "Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki" uczniowie wyruszają w teren w poszukiwaniu zapomnianych zabytków, ciekawych przedmiotów codziennego użytku, fascynujących historii. Odkryte obiekty, miejsca i relacje biorą pod swoją opiekę i dbają, by pamięć o nich nie zaginęła.

Program Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki od 2001r. organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Działania finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program jest doskonałą propozycją na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród pedagogów, jak i uczniów. Od początku udział w nim wzięło ponad 2 500 szkół, to oznacza, że w prace na rzecz ochrony zabytków zaangażowało się blisko 50 000 uczniów!

Wszystko zaczyna się od wyboru zabytku. Tematów i odkryć w programie jest wiele. Przez lata zebrano setki stron relacji, tysiące fotografii ukazujących zapomniane zakątki naszego kraju. Zainteresowanych zapraszamy do lektury wybranych opisów projektów opracowanych przez szkoły uczestniczące w programie. Relacje dostępne są TUTAJ »

Młodzież pełni rolę „adwokatów” zapomnianych zabytków. Przypomina innym o ich znaczeniu i roli. Pomysłów na popularyzację wiedzy o wybranym miejscu, czy obiekcie jest wiele - uczniowie organizują wycieczki dla swoich kolegów, opracowują foldery informacyjne, przygotowują wystawy fotografii i prac plastycznych, widowiska teatralne, a nawet kręcą filmy. Uczniom w ich działaniach pomagają pracownicy instytucji partnerskich z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie i wielu innych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. O projektach uczniów głośno jest również w prasie. Zarówno lokalne jak i ogólnopolskie media zainteresowane są działaniami młodzieży na rzecz zabytków w ich regionie.

Bardzo ważnym elementem pracy nad projektem jest możliwość ich publicznej prezentacji. Co roku organizowane są regionalne i ogólnopolskie uroczystości, w czasie których dzieci i młodzież mają okazję pokazać efekty swoich prac i opowiedzieć innym o swoich odkryciach i planach na przyszłość.

Zgłoszonym nauczycielom oferujemy pomoc i wsparcie.

Program "Szkoła Myślenia" - koordynator Lucyna Szczutko

W programie "Szkola Myślenia" stawialiśmy na umiejętność rozumowania, zadawania pytań badawczych, rozwiązywania problemów oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Program realizowany był w latach: 2008/2009 oraz 2009/2010 w ramach akcji "Szkoła z klasą".W "Szkole Myślenia" zachęcaliśmy nauczycieli do stosowania metod rozwijających myślenie, w tym uczniowskich projektów edukacyjnych, zarówno z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, jak i humanistyczno - społecznych. Swoje osiągnięcia nauczyciele i uczniowie przedstawiali na szkolnych festiwalach nauki.

Jak wynika z międzynarodowych badań (np. PISA, PIRLS), polscy uczniowie dobrze wypadają w zadaniach wymagających prostych umiejętności, np. odtwarzania informacji, a znacznie gorzej w rozwiązywaniu problemów, formułowaniu wniosków i sądów, myśleniu krytycznym, twórczym czy naukowym. Chcielibyśmy, aby nasz program przyczynił się do popularyzacji atrakcyjnych dla uczniów - a zarazem skutecznych - sposobów uczenia tych umiejętności.

Program realizował idee zawarte w projekcie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Program realizowany był we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności specjalizującą się m.in. w wyrównywaniu szans edukacyjnych, Fundacją Agory, Wydawnictwem Pedagogicznym OPERON oraz Fundacją Orange. Partner programu „Gazeta Wyborcza” poinformuje opinię publiczną o działaniach uczniów, opublikuje wybrane materiały edukacyjne i wraz z portalem www.wyborcza.pl będzie prowadzić cykle redakcyjne związane z programem.

Programy zdrowotne i profilaktyczne

Program „Szklanka Mleka”

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

- dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,

- dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,

- dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

Programu „Owoce w szkole”

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Program „Trzymaj formę” - koordynator Anna Basara

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
Zainteresowane programem szkoły otrzymają materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli przygotowane przez Polską Federację Producentów Żywności przy współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia oraz Zakładem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka.

Program edukacyjny "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość" - koordynator Jolanta Borys i Ewa Pastuszak

Program skierowany jest do dzieci klas II szkół podstawowych. Celem programu jest upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat higieny jamy ustnej oraz wyrobienie nawyku mycia zębów.
Program wyposażony jest w pakiet materiałów dydaktycznych i metodycznych dla nauczycieli, dzieci i rodziców.

Koordynatorem programu jest Pani mgr Barbara Muniak – SP Tuszyma i Pani mgr Maria Ozimek – SF Biały Bór

Program edukacyjny „Zawsze razem” - koordynator Barbara Muniak

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie w roku 2005 wdrożyła program edukacyjny dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "ZAWSZE RAZEM". Program został opracowany w Dziale Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.


Szkolne programy edukacji antytytoniowej

W roku szkolnym 2006/07 na terenie województwa kontynuowano realizację szkolnych programów edukacji antytytoniowej na różnych poziomach nauczania:

- "Czyste powietrze wokół nas" - dla 6-latków,
- "Nie pal przy mnie, proszę" - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- "Znajdź właściwe rozwiązanie" - dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów,
Program jest wyposażony w komplet materiałów dydaktycznych dla nauczycieli – realizatorów programu.

Program realizowany jest przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz II etapu nauczania.

Program „Ratujemy i uczymy ratować”

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować został uruchomiony w 2006 r. Szkolenie skierowane jest do osób uczących najmłodszych, czyli nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych. Program ten realizowany dzięki grupie 150 wolontariuszy Pokojowego Patrolu z uprawnieniami AHA, którzy ukończyli nasze specjalne kursy instruktorskie. Kieruje nimi grupa instruktorów, którzy koordynacją szkoleń zajmują się stale, przez cały rok.

Szkolenie obejmuje kurs dla 2 nauczycieli, którzy oprócz zdobycia praktycznych umiejętności otrzymuje od Fundacji wszystkie materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji wśród uczniów.

Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci uczą się najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Koordynatorami programu są: mgr Anna Basara i mgr Agata Borkowska – Gazda – SP Tuszyma, mgr Ewa jaworska – Markulis i mgr Maria Ozimek – SF Biały Bór.