Programy realizowane ze środków POKL

"Inwestycja w przedszkolaka - szansą na mądrego Polaka"

1 września 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie otworzono oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich. Projekt nosi nazwę „Inwestycja w przedszkolaka – szansą na mądrego Polaka” jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Do oddziału zakwalifikowano 25 dzieci z sołectw Tuszyma i Biały Bór. W oddziale zatrudniono dwóch nauczycieli edukacji przedszkolnej, dwie pomoce nauczyciela i pomoc kuchenną. W ramach programu zakupione zostanie wyposażenie w postaci mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych. W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci z logopedii, zajęć tanecznych i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

"Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław"

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – realizowany jest projekt "Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław” (Nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-163/09-01).

W ramach programu realizowane są dodatkowe bezpłatne zajęcia szkolne w łącznym wymiarze zajęć 22 godzin tygodniowo.

Czas trwania zajęć: od października 2011 r. do czerwca 2012 r.

Program obejmuje:

- zajęcia z języka angielskiego w klasach od pierwszej do trzeciej,

- zajęcia literacko – historyczne w klasach od czwartej do szóstej,

- zajęcia przedmiotów ścisłych w klasach od czwartej do szóstej,

- zajęcia z języka angielskiego ( Klub Młodego Europejczyka ) w klasach od czwartej do szóstej,

- zajęcia artystyczno – plastyczne w klasach od pierwszej do szóstej,

- zajęcia artystyczno – muzyczne w klasach od pierwszej do szóstej

- zajęcia z logopedą i pedagogiem szkolnym w wymiarze po 5 godzin tygodniowo.

Dokładne zasady organizacji i harmonogram określa dokumentacja projektu.

Program "indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"

W ramach programu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL) w szkole realizowane są następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia logopedyczne – 2 grupy ( 60 godzin )

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 2 grupy ( 60 godzin ),

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – kółko matematyczno – przyrodnicze – 2 grupy ( 90 godzin ),

- zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – 3 grupy ( 90 godzin ).