Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie

Wstęp do deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://sptuszyma.pl

Dane teleadresowe

Telefon szkoła: 17/227 65 58

Telefon przedszkole: 17/227 65 59

Faks: 17/2276558

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres korespondencyjny: Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2013-09-15

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych dalej: nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywne opisy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie, deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością. Obecna strona jest w przebudowie, aby w pełni spełniała wymogi dostępności, o których mowa.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie, posiada następujące ułatwienia:

-      możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Skróty klawiaturowe

-     Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.

-     Na BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

-     Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

-     W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 

-     Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

A ponadto, aby powiększyć tekst należy wybrać klawisz A+ oraz A++

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mirosławem Basarą pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 17/227 65 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie, Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma.

Budynek placówki jest budynkiem dwukondygnacyjnym połączonym korytarzem z salą gimnastyczną i budynkiem przedszkola. Do budynku prowadzą cztery wejścia, trzy wejścia, od placu zabaw, w łączniku i do przedszkola, bez barier architektonicznych.

Przed budynkiem placówki znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Brak windy wewnętrznej umożliwiającej dostanie się na drugą kondygnację budynku.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

W budynku na parterze znajdują się dwie toalety dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych sczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Osoby zainteresowane załatwieniem sprawy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie mogą komunikować się z nami poprzez:

  • email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefon 17 2276558 (sekretariat)
  • faks: 17 2276558
  • Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie, Tuszyma 482, 39-321 Tuszyma, województwo podkarpackie