Historia szkoły

 

Szkoła w Tuszymie posiada bardzo bogatą historię. Jeszcze za czasów Franciszka Józefa w 1913 roku w Tuszymie zbudowano pierwszą w rejonie Przecławia murowaną szkołę. Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Kuczmański. Następnie obowiązki te pełnił Pan Franciszek Malczyński. W okresie okupacji cała wioska była terenem ćwiczebnym wojsk niemieckich SS. Większość mieszkańców była wysiedlona. Nauka odbywała się w prywatnym domu Pana P. Bogdana, gdyż właściwy budynek szkoły został zajęty przez administracje niemiecką. Naukę w szkole ograniczono do podawania elementarnych wiadomości z przedmiotów ogólnych z wyjątkiem historii i geografii. Kierownikiem za czasów okupacji był nadal Pan Malczyński, który był jedynym nauczycielem w szkole. W związku z prowadzoną obserwacją przez władze niemieckie Pana Malczyńskiego cała dokumentacja szkoły z tamtego okresu oraz pomoce naukowe zostały zniszczone. Podczas działań wojennych część szkoły została zniszczona. Po wyzwoleniu odbudowana szkoła rozpoczęła realizować program 7 klas szkoły podstawowej, grono pedagogiczne liczyło 3 osoby.


Szkoła w roku 1951

 

Do 1954 roku szkoła została dostatecznie wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe. W roku szkolnym 1953/1954 po 37 latach pracy w tej szkole na emeryturę odchodzi kierownik szkoły Pan Franciszek Malczyński. Obowiązki kierownika objął Pan Marian Kwaśniak, który wraz z żoną przybył z Wadowic Dolnych. W latach 1944-54 szkołę ukończyło 216 osób. Szkoła pod nowym nadzorem pracowała zgodnie z programem nauczania i ideologią obowiązującą wówczas w kraju. Działały kółka zainteresowań. Budynek szkoły był sukcesywnie remontowany. Kierownik szkoły dbał w sposób szczególny o zagospodarowanie terenów przyszkolnych – ogrodu i sadu. Szkoła w tym czasie pełniła ważną rolę kulturalną w środowisku wiejskim. Tutaj odbywały się akademie i wieczornice z okazji rocznic państwowych, nauczyciele i uczniowie angażowali się w pracę społeczną na rzecz środowiska. Przykładem tej pracy była opieka nad cmentarzem wojskowym w Białym Borze. W latach siedemdziesiątych utworzono Spółdzielnię Uczniowską. W szkole działały także inne organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody. W roku 1984 przeszedł na zasłużoną emeryturę długoletni kierownik i dyrektor szkoły Pan Marian Kwaśniak. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono Pani Marii Kozioł. W okresie tym uczniowie szkoły z dużym powodzeniem brali udział w olimpiadach przedmiotowych z chemii, historii, języka polskiego, geografii, matematyki. Organizowano bardzo dużo wycieczek, rajdów, biwaków, spotkań klasowych, przedstawień. Szkoła wywiązywała się ze swej roli dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, była animatorem życia kulturalnego sołectwa i gminy. W tym czasie do szkoły uczęszczała duża liczba uczniów, co wymuszało organizację pracy szkoły nawet na trzy zmiany. W roku 1987 powołano Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, na którego czele stanął Pan Stanisław Chmielowiec Po kilku latach wspólnych wysiłków komitetu, dyrektora szkoły i przychylności ówczesnych władz w lutym 1994 r. uczniowie przenieśli się do nowoczesnego i przestronnego budynku nowej szkoły. W nowo wybudowanym budynku szkoły znajdowało się 10 sal lekcyjnych, biblioteka, zaplecze administracyjne, szatnie, sanitariaty i kuchnia szkolna. Radość sprawiały duże i jasne korytarze. Na taki piękny budynek mieszkańcy sołectwa czekali ponad 80 lat. W niespełna 16 miesięcy później powstał obiekt sportowy szkoły, w którym mieściła się sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m sala gimnastyki korekcyjnej, szatnie dla chłopców i dziewcząt, prysznice, magazyn na sprzęt sportowy, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, sanitariaty. Na terenach zielonych obok szkoły powstał plac zabaw i pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, z którego do dzisiaj korzysta Ludowy Zespół Sportowy „Tuszymka” Tuszyma.


Nowa szkoła  z salą gimnastyczną 1998r.

Nowa baza dydaktyczna szkoły i wysiłek kadry pedagogicznej zaowocował licznymi sukcesami dydaktycznymi, artystycznymi i sportowymi na szczeblu gminy, województwa i ogólnopolskim. W latach 2004 – 2006 szkoła pozyskała pracownie informatyczną i biblioteczną. Realizowane były różnego rodzaju projekty i programy edukacyjne m.in. projekty interdyscyplinarne „Kwiaty w…” i „Las”. Od 2004 r. szkoła należy do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. W maju 2006 roku uznając wolę społeczności szkolnej Rada Gminy nadała szkole imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie to oraz przykład życia naszego Patrona otworzył nowy rozdział w historii naszej szkoły. W roku 2007 na emeryturę odchodzi długoletnia dyrektor szkoły Pani Maria Kozioł jej obowiązki powierzono dotychczasowemu zastępcy dyrektora Panu Mirosławowi Basarze. Zastępcą dyrektora szkoły została Pani Małgorzata Nicpoń. W listopadzie 2007 r. społeczność szkolna podczas uroczystości szkolnej z udziałem kombatanta Aleksandra Rusina dokonała symbolicznego "Aktu adopcji" cmentarza wojennego nr 500 w Białym Borze. W październiku 2008 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za długoletnią opiekę nad cmentarzem wojennym położonym w Białym Borze przyznaje szkole Złoty Medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. W grudniu 2008 r. szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. W maju 2009 r. za długoletnią współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Tuszymie oraz licznymi sukcesami uczniów w konkursach plastycznych i wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” szkoła otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony dla pożarnictwa”. Kolejne lata przynoszą dalszy rozwój bazy dydaktycznej szkoły. W kwietniu 2009 r. powstaje Szkolne Centrum Ekologiczne, a w październiku 2009 r. dzięki zaangażowaniu i przychylności władz lokalnych przy szkole powstaje Kompleks Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”, którego koszt wyniósł ponad 1 mln zł. W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie ze sztuczna nawierzchnią o wymiarach 30 x 60 m , boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Obiekt posiada sztuczne oświetlenie. Przy Orliku wybudowano trybunę dla kibiców liczącą ponad 100 miejsc siedzących. Obiekt posiada również kompleks szatniowo – magazynowy. W roku 2010 rozpoczęto budowę Domu Kultury i termomodernizację szkoły.


Szkoła po termomodernizacji

W październiku 2011 r. przy udziale Parlamentarzystów, władz Gminy Przecław i społeczności lokalnej otwarto Samorządowy Dom Kultury w Tuszymie. Dzięki rozbudowie infrastruktury, szkoła pozyskała dwie izby lekcyjne dla dzieci 5 i 6 letnich wraz z sanitariatami, jadalnie i kuchnię szkolną wraz z zapleczem socjalnym. Obecnie do naszej szkoły oraz Szkoły Filialnej w Białym Borze uczęszcza ponad 220 uczniów. Od wielu lat szkoła uczestniczy w projektach i programach edukacyjnym, które realizowane są w ramach środków finansowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. „Wiejskie szkoły z pomysłem lepsze jutro dla wszystkich”, „ Program niwelowanie dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Przecław”. W szkole kształtowana jest samorządność uczniowskie, aktywnie działają organizację uczniowskie takie jak Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta – Tuszymka” i Modelarnia Lotnicza oraz Szkolne Koło Filatelistyczne. Nasi uczniowie mają szansę na realizację swoich pasji i zainteresowań dzięki funkcjonowaniu w szkole dodatkowych zajęć dydaktycznych i kół zainteresowań. Dzięki wysiłkom dyrekcji szkoły, kadry pedagogicznej, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę, wsparcia instytucji i środowiska lokalnego szkoła odnosi wiele sukcesów dydaktycznych, artystycznych i sportowych. Nasi uczniowie są laureatami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność szkoły przynosi efekty w postaci realizacji zewnętrznych programów i projektów. Należy tu wymienić m.in. projekty „Opowiem Ci o wolnej Polsce”, "Ślady przeszłości - młodzież adoptuje zabytki", „Etnolog - zaloguj się na ludowo”, „Szkoła Myślenia”, „20 lat samorządu lokalnego” realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, programy, „Baw się i bądź bezpieczny”, „Szkoła z prawami dziecka”, „Wszystkie kolory świata” realizowane we współpracy z UNICEF Polska i Rzecznikiem Praw Dziecka. W szkole promującej zdrowie realizowane są programy zdrowotne „Nie pal przy mnie proszę”, „Zawsze razem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Radosny uśmiech radosna przyszłość”, „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. W czerwcu 2011 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall przyznała szkole tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Od marca 2012 r. w szkole realizowano Projekt Systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów klas I – III w szkołach podstawowych „Wielkie jutro zależy od małych dzisiaj”. We wrześniu 2012 r. na kolejna kadencję zostaje powołany dotychczasowy dyrektor szkoły Mirosław Basara, obowiązki zastępcy dyrektora szkoły obejmuje Pani Barbara Kopacz. Przy szkole powstaje oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich. Środki na organizację oddziału w wysokości 500 tyś złotych pozyskano z funduszy unijnych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W październiku 2012 r. zakupiono meble szkolne i wyposażenie do oddziału, zabawki i pozyskano pomoce dydaktyczne. Do oddziału uczęszcza 25 przedszkolaków, do opieki i obsługi projektu zatrudniono 2 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela i pomoc kuchenną. Rok szkolny 2012/2013 z 250 uczniów i przedszkolaków. W 2012 r. rozpoczęto budowę placu zabaw przy szkole ( poprzedni musiał zostać przeniesiony z powodu budowy domu kultury ). Zniwelowano teren, pozyskano krawężniki i pozyskano piasek z firmy KRUSZGEO. W październiku b.r. ustawiono zabawki na placu zabaw. W 2013 nasza szkoła obchodziła piękny jubileusz 100 lecia. W roku 2014 przy szkole oddano plac zabaw dla dzieci młodszych, starszych i siłownie rehabilitacyjno - ruchową dla mieszkańców naszego sołectwa. W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Filialnej w Białym Borze powstał oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich. Pierwszym nauczycielem i wychowawcą oddziału została Pani Ewa Jaworska - Markulis.